Ziua Logo
  Nr. 4244 de joi, 29 mai 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Jurnal de campanie
Campania electoral� cu arom� de "blat" a ajuns la final
-- Campania electoral� local� a ajuns la final, dup� o lun� in care agresivitatea specific� curselor electorale de pan� acum a lipsit, anali�tii punand atitudinea de non-combat dintre candida�i pe seama maturiz�rii politice sau a prunden�ei partidelor care vor s�-�i lase loc de negocieri post-alegeri.
 29 mai, 13:04 
Primaria Capitalei
Mai sunt cateva zile pan� cand candida�ii la prim�rii �i consilii jude�ene vor da testul popularit�ii in fa�a votan�ilor,dup� o lun� de campanie in care au avut timp s� curteze un electorat din ce in ce mai greu de impresionat, prezinta, intr-o analiza, NewsIn.
Campania pentru locale a fost una atipic�, raportat� la cele precedente, in care partidele nu f�ceau economie de for�e �i de agresivitate. Atat in Capital�, de�i scaunul de edil �ef al Bucure�tiului e o miz� important�, cat �i la nivel local, atitudinea general� a fost una de non-combat. spre deosebire de campaniile precedente, discursul a fost unul mai pu�in politizat, la nivel de Bucure�ti in primul rand, evitandu-se acuza�iile de corup�ie sau discutarea problemelor ce �in de neimplinirile actualului primar care oricum a ie�it din curs�. Dac� in 2004, candidatul dreptei, Traian B�sescu avea un mesaj puternic politizat, mizand pe mobilizarea electoratului bucure�tean, care prin tradi�ie a fost anti-PSD, acum disputa bazat� pe aceast� axiom� a disp�rut, asta �i in condi�iile in care nu mai func�ioneaz� o alian�� impotriva social-democra�ilor. Candida�ii �i-au mutat promisiunile �i proiectele pe internet, �i-au f�cut bloguri, s-au prezentat in fa�a cet�enilor la televizor, prezentandu-�i proiectele �i mizand ins� �i pe ac�iunile electorale in mijlocul oamenilor. Startul campaniei a fost greoi, in Capital� majoritatea candida�ilor lansandu-�i programul pentru bucure�teni la ceva timp dup� debutul cursei electorale. Incercand s� mute dezbaterea in zona politicului, pre�edintele Traian B�sescu a ie�it public spunand c� il sus�ine pe candidatul PD-L la Capital�, Vasile Blaga �i atacandu-i pe unii dintre participan�ii la cursa electoral�. De�i in trecut acest gen de ie�iri ale �efului statului au fost aspru criticate, de aceast� dat� ele nu au mai fac�t prea multe valuri, doar ca�iva candida�i din coada sondajelor au amendat mai vehement atitudinea pre�edintelui.
Marile scandaluri �i apetitul pentru circ televizat au disp�rut
Potrivit consultantului politic Claudiu S�ftoiu, localele din 2008, prin acest specific neagresiv, au adus cu ele o not� de normalitate �i de bun�-credin��, deoarece candida�ii au renun�at la retorica g�unoas� �i au plecat urechea la agenda popula�iei, iar discursul acestora s-a bazat pe fapte, termene, obiective precis stabilite.
De�i unii candida�i par a nu-�i fi inc�lzit motoarele de la inceputul campaniei, S�ftoiu consider� c� aceast� ultim� s�pt�man� de curs� electoral� este mult mai articulat� decat precedentele. "A�a cum era de a�teptat, in ultima s�pt�man� campania e mult mai articulat� atat la nivel local cat �i in Bucure�ti. Partidele �i candida�ii sunt deja cu motoarele supraturate, este surprinz�tor �i inedit c� marile certuri, scandaluri �i acel apetit pentru circ televizat au disp�rut practic", remarc� analistul.
Anul electoral 2008 este complet diferit fa�� de anul 2004, consider� S�ftoiu, candida�ii indreptandu-se spre un mesaj pragmatic, de administra�ie.
Lupta se d� intre PSD, PD-L �i PNL
Directorul adjunct al Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, este ins� de p�rere c� ne afl�m in fa�a unei campanii mai slabe decat cea din 2004, a unei curse electorale anormale, fapt datorat existen�ei a trei poli de putere, �i nu doar a unui pol de dreapta �i a unuia de stanga, a�a cum eram obi�nui�i. "Este o campanie anormal�, o campanie electoral� nu ar trebui s� se desf�oare a�a, dar pe de o parte este ceea ce trebuie avand in vedere situa�ia politic�. In 2004 aveam doi poli, stanga �i dreapta, acum exist� trei mari poli, nu punem la socoteal� PIN, PNG, PRM, cei trei mari poli sunt PD-L, PSD �i PNL. Ace�ti trei mari poli nu reu�esc s� ob�in� majoritate, in Bucure�ti �i in alte ora�e in care nu exist� deta�at un ca�tig�tor", sus�ine Moraru.
Din cauza faptului c� principalele partide nu au o majoritate "�i chiar ap�sand pedala la fund nu pot s� creasc� decat cu maximum 5-10%, facand campanie de diminea�a pan� seara �i b�gand milioane de euro in campanie", acestea prefer� s� adopte o atitudine prudent� fa�� de adversarii lor. "Degeaba adun� PSD 45%, dac� dup� alegeri PNL �i PD-L i�i dau mana pentru consiliu. Fiecare i�i conserv� electoratul, doar in cazuri punctuale in �ar� exist� lupt�", mai spune Adrian Moraru. Analistul nu crede in existen�a unui blat electoral, de�i nu neag� c� s-au incheiat eventuale in�elegeri preelectorale. "Nu este blat in sensul c� exist� deja o in�elegere, de�i nu neg existen�a unor in�elegeri preelectorale. PNL evit� s� atace PD-L pentru c� s-ar putea ca dup� alegeri PD-L s� dea mana cu PSD. Fiecare se raporteaz� la ceilal�i doi, nu-�i vine s� faci campanei impotriva lui, dac� il atac acum il arunc in bra�ele celuilalt", explic� Moraru atitudinea celor trei mari partide politice.
Staff-urile electorale au incercat s� ias� din cli�ee �i au recurs la metode extravagante
Din perspectiva sociologului Mircea Kivu, campania local� din 2008 este slab� pentru c� nu se ofer� solu�ii pentru problemele cet�enilor, majoritatea candida�ilor preferand s� arate cu degetul vinova�i. "Aceast� campanie este destul de mult axat� pe pasarea problemelor c�tre zona politic�, discu�ii de genul Guvernul, ministerul e vinovat pentru problemele localit�ii. Din punct de vedere al aleg�torului nu au oferit clarific�ri, aleg�torii nu au v�zut solu�ii pentru problemele lor, ci mai degrab� ni�te posibili vinova�i", sus�ine Kivu. Cu toate acestea, sociologul consider� c� aceast� campanie nu este una tern�, ba e chiar mai vioaie decat altele, din pricina metodelor mai extravagante alese de candida�i pentru a-�i face publicitate."S-a incercat ca lipsa de con�inut s� fie acoperit� la nivelul creativit�ii. Am v�zut oarecare ie�iri din cli�ee, nu doar afi�ele alea vechi cu candidatul cu haina pe um�r", spune Kivu.
In ceea ce prive�te creativitatea materialelor menite s� atrag� electoratul, publicitarul Bogdan Naumovici consider� c� s-au f�cut multe gafe, din ne�tiin�a celor care s-au ocupat de respectivele campanii. "E prima oar� cand avem numai candida�i extratere�tri, autostr�zi suspendate, st�panul google, st�panul inelelor 3D", mai remarc� amuzat Naumovici, f�cand referire la unele g�selni�e electorale ale candida�ilor de la Capital�.
Cursa electoral� este dominat� de "o pace general�, e ca o paji�te cu miei"
Pe de alt� parte Naumovici, autorul campaniei candidatului PIN Cozmin Gu��, este de p�rere c�, din punct de vedere politic, cursa electoral� local� este dominat� de "o pace general�, e ca o paji�te cu miei", iar c� din punct de vedere creativ campania este "destul de plat�". Din perspectiva omului de publicitate, aceast� campanie "sun� ciudat, miroase a blat, atat la nivelul atitudinii opiniei publice cat �i prin completul non-combat dintre candida�i", acesta criticand presta�ia principalilor candida�i la fotoliul de primar al Capitalei, care nu poart� o lupt� electoral� real�, prin atitudinea din ie�irile publice de genul "v� respect domnule Diaconescu, �i pe dumneavoastr� domnule Orban. Dar �i eu v� respect pe dumneavoastr� domnule Blaga". Naumovici a remarcat �i popularitatea de care se bucur� independentul Sorin Oprescu, impins de o putere mediatic� ce i-a prezentat pas cu pas "telenovela". Publicitarul amendeaz� u�urin�a peste care s-a trecut in privin�a unor subiecte importante, care ar fi avut impact in campanie, precum �i faptul c� presa este martor pasiv la prezentarea de c�tre candida�i a programelor lor electorale, f�r� a ii mai h�r�ui pe ace�tia cu intreb�ri incomode.
Ie�irea lui B�sescu a fost un e�ec
Niciunul dintre anali�tii consulta�i nu a considerat c� atitudinea pre�edintelui Traian B�sescu, aceea de a sus�ine public un candidat, a fost un gest normal. De altfel, potrivit lui Claudiu S�ftoiu, faptul c� incercarea pre�edintelui Traian B�sescu de a da tonul campaniei electorale exprimandu-�i o op�iune politic� a e�uat reprezint� o dovad� c� votul, mai ales in Capital�, s-a depolitizat. "Este neinspirat �i nepotrivit s� fac� astfel de ingerin�e in atomsfera electoral�", spune fostul consilier preziden�ial despre demersul �efului statului de a-�i declara in mod f�i� sus�inerea pentru democrat-liberalul Vasile Blaga. "Ins� PD-L va avea de ca�tigat de pe urma mesajului �efului statului la alegerea pre�edin�ilor de Consilii Jude�ene unde votul este foarte politizat", a remarcat S�ftoiu.
Potrivit lui Adrian Moraru demersul �efului statului a fost unul nefericit, fapt confirmat �i in sondajul intocmit de IPP unde se arat� c� mul�i dintre votan�ii PD-L nu au fost de acord cu acest lucru, deoarece "B�sescu treze�te ni�te resentimente intre votan�ii de dreapta, le reaminte�te cat de adanc� e neincrederea". Moraru nu consider� c� Traian B�sescu poate veni ca o garan�ie "care s� spun� c� Videanu a fost o fractur� �i o s� o repare cu Blaga", mai ales c� in memoria cet�enilor se p�streaz� amintirea c�, pentru un mandat �i jum�tate �eful statului a fost la prim�rie, "momentul de la care au inceput promisiunile". "Planul lui B�sescu de a interveni in campanie a fost neinspirat, ar fi existat o posibilitate, dar nu acesta este mesajul la care publicul se a�tepta. Cred c� pedeli�tii ar fi a�teptat un discurs radical impotriva lui Videanu, o asumare franc� a e�ecului acestuia", a apreciat Moraru.
Interven�ia lui Traian B�sescu nu era fireasc�, dar era previzibil�, potrivit sociologului Mircea Kivu. "Electoratul a fost influien�at, probabil Vasile Blaga a crescut in sondaje, a inceput s� se apropie de procentul partidului �i e de a�teptat s� mai creasc� pan� in momentul alegerilor", este de p�rere Kivu.
Bogdan Naumovici spune c� toat� lumea se a�tepta la interven�ia pre�edintelui, surprinz�toare a fost ins� slaba reac�ie din partea partidelor mari, avand in vedere c� in trecut ie�irile �efului statului erau mai aspru amendate.
Sondajele nu mai influen�eaz� votul
La debutul campaniei sondajele de opinie erau pu�ine �i contradictorii, in ultima perioad� ele devenind �i mai numeroase �i destul de apropiate ca rezultate, comandate fie de partide �i candida�i, fie de institu�ii de pres�.
Vicepre�edintele IPP, institu�ie care a prezentat �i ea rezultatele unui sondaj recent ,este de p�rere c�, in general, publicul nu este foarte influen�at de scorurile relevate de sondeje, de�i "exist� o tendin�� odat� cu publicarea primului sondaj de opinie, la RTV lunea trecut�". "Pan� atunci nu exista o situa�ie clar� la nivelul Bucure�tiului, toat� lumea a aflat atunci c� Sorin Oprescu conduce, pan� atunci toat� lumea �tia c� Blaga este cel mai bine cotat", consider� Adrian Moraru, care mai spune c� Oprescu a crescut in sondaje �i pentru c� "votan�ii hardcore ai PSD", care ar fi votat cu Cristian Diaconescu au preferat s�-�i indrepte votul c�tre candidatul cu �anse, acesta fiind Sorin Oprescu.
"Evolu�ia cre�terii lui Oprescu este direct propor�ional� cu sc�derea lui Diaconescu. Diaconescu ar putea ajunge la 5% la alegeri", apreciaz� Moraru, ad�ugand c� independentul mai adun� voturi �i de la votan�ii anti-PD-L �i de la cei dezam�gi�i de PD-L. Ademenirea celor dezam�gi�i de sistem a fost incercat� prin campania lui Cozmin Gu��, care, pan� la apari�ia candidatului independent Oprescu, incepuse s� intre pe un trend ascendent in sondaje. "Au incercat cu Gu��, dar nu are profilul, nu a fost pentru cine se preg�te�te, ci pentru cine se nimere�te", spune Moraru
Sc�derea procentului celor prezen�i la vot, votan�ii de dreapta, ai PD-L, dezam�gi�i de presta�ia lui Blaga care s-ar putea s� nu ias� la vot, nemul�umi�ii care nu apreciaz� nici un fel de politicieni, votan�ii anti-stanga dezam�gi�i de Videanu �i Blaga sunt, potrivit lui Adrian Moraru, factori care pot influen�a scorul alegerilor.
"Sondajele au avut un efect sc�zut asupra popula�iei, mai ales c� in prima parte a campaniei aveau rezultate contradictorii. Cele care au ap�rut in ultima s�pt�man� au fost mai coerente. Neexistand in prima faz� un favorit clar �i un perdant clar sondajele de opinie nu au avut mare influen�� asupra electoratului", comenteaz� sociologul Mircea Kivu.
Referitor la apari�ia sondajelor de opinie, ale c�ror rezultate sunt, pe ultima sut� de metri a campaniei, destul de uniforme, consultantul politic Claudiu S�ftoiu a apreciat c� acestea denot� credibilitate �i fiecare candidat este cotat pe m�sura muncii depuse. Totu�i, "e datoria fiec�rui lupt�tor politic s� mearg� pan� la cap�t, chiar dac� rezultatele nu au fost cele mai bune, pentru c� majoritatea candida�ilor au �i o list� de consilieri in spate".
Z.O.  
 Afisari: 209  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 1 Afiseaza toate comentariile  
Claudiu Saftoiu este un om frustat,   de sorge
A r h i v a
Stirile zilei 2008-05-29
 20:32 
Gorbaciov: "Este posibil sa asistam la inceputul unui nou razboi rece"
5 comentarii
 20:17 
Autoritatile romane se pregatesc pentru cutremur
5 comentarii
 19:45 
Basescu: Cei alesi duminica vor gestiona 20 de miliarde de euro
2 comentarii
 19:42 
NATO ar putea ramane in Kosovo inca cinci ani
2 comentarii
 19:30 
15 ONG-uri le cer lui Oprescu si Diaconescu sa se dezica public de Iliescu
22 comentarii
 19:24 
Dior si-a retras reclamele din China in urma scandalului provocat de Sharon Stone
6 comentarii
 19:01 
Peste un milion de romani au fost victimele violentei in 2007
2 comentarii
 18:50 
Romtelecom nu are niciun contract incheiat cu Colegiul National Mihai Eminescu din Satu Mare
1 comentariu
 18:33 
Maimutele cyborg
1 comentariu
 17:58 
Americanii au ajuns sa isi fure benzina din rezervor
23 comentarii
 17:51 
Elevii bulgari se inghesuie sa studieze limba romana ca limba straina
2 comentarii
 17:49 
CGMB a modificat de dragul NetCity Planul Urbanistic General al Bucurestilor
 17:40 
Tinuta in viata, 60 de ani, de un plaman de fier, dar omorata de o banala pana de curent
2 comentarii
 17:40 
Vosganian: Nu scadem acciza la petrol pentru ca iar vine Petrom si scumpeste benzina
1 comentariu
 17:34 
Albania ar putea gazdui centrale nucleare italiene
 17:27 
Mortii din Brasov dezgropati din cauza Elodiei
 17:19 
Sinuciderile in randul soldatilor, fenomen global
 17:01 
Sotia unui politist a provocat un accident mortal si a fugit de la locul faptei
1 comentariu
 17:01 
Videanu face audienta cat candidatii
1 comentariu
 16:57 
Cazul Mailat pus in scena la Opera din Roma
1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Enigma de duminica (1984 afisari)
 Sharon Stone in razboi cu chinezii (1972 afisari)
 Inflatie de case (1888 afisari)
 Medvedev: Urca-te linistit la volan, ai baut cu mine! (1649 afisari)
 Parintele Arsenie: Sindicatele, straine de duhul Bisericii (1524 afisari)
 Autoritatile romane se pregatesc pentru cutremur (2977 afisari)
 Un american sustine ca are imagini cu extraterestri de 1,2 m pe care le va da publicitatii vineri (2899 afisari)
 Dior si-a retras reclamele din China in urma scandalului provocat de Sharon Stone (2629 afisari)
 Sotia unui politist a provocat un accident mortal si a fugit de la locul faptei (2235 afisari)
 Gorbaciov: "Este posibil sa asistam la inceputul unui nou razboi rece" (2219 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.03412 sec.