Ziua Logo
  Nr. 4473 de vineri, 27 februarie 2009 
 Cauta:  
  Detalii »

Eveniment

2009-02-27
Romeo2004 (...@ratb.ro, IP: 86.120.8...)
2009-02-27 10:16
Profetia Sf Paisie Aghioritul din 1987: SEMNELE VREMURILOR, 666

Scrisoarea Parintelui Paisie (Aghioritul)
referitor la SEMNELE VREMURILOR, 666


"Dup? furtuna diavoleasc?, va veni �nsorirea dumnezeiasc?"


In spatele duhului lumesc al "libert?tii" de ast?zi, al lipsei de respect �n Biserica lui Hristos fat? de cei mai mari, p?rinti si dasc?li, care au fric? de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovniceasc?, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrof? sufleteasc? si trupeasc?.

Iar �n spatele sistemului perfect de asigurare computerizat?, ce se face prin "cartela" electronic?, se ascunde dictatura mondial?, sclavia lui antihrist. "...ca s?-si pun? semn pe m�na lor cea dreapt? sau pe frunte, �nc�t nimeni s? nu poat? cump?ra sau vinde, dec�t numai cel ce are semnul, adic? numele fiarei, sau num?rul numelui fiarei. Aici este �ntelepciunea. Cine are pricepere s? socoteasc? numele fiarei, c?ci este num?r de om. Si num?rul lui este sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 15, 16-18).

Sf�ntul Andrei al Cezareii scrie urm?toarele:
"Despre numele cel murdar al lui antihrist si despre t�lcuirea num?rului precum si despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi si experienta celor �ntelepti..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc s? se scrie �n dumnezeiasca carte numele lui cel pierz?tor. Ins? cercet�nd cu ratiunea, cu adev?rat multe (nume) se pot afla...". (Sf�ntul Andrei al Gezareii, T�lcuire la Apocalips?, cap.58, pp. 541-342, editie greac?)

Dar lucru ciudat este c? multi oameni duhovnicesti, pe l�ng? faptul c? fac t�lcuirile lor proprii, se mai si tem cu o fric? lumeasc? de "punerea la dosar", �n timp ce ar fi trebuit s? se nelinisteasc? duhovniceste, s?-i ajute pe crestini cu nelinistea cea bun? si s? le �nt?reasc? credinta, si astfel s? simt? m?ng�ierea dumnezeiasc?.

M? mir cum toate aceste evenimente nu le creaz? probleme de constiint?! De ce nu-si pun m?car un semn de �ntrebare la t�lcuirile mintii lor? Si dac? �l ajut? pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag si alte suflete la pierzare? C?ci la aceasta se refer?: "...ca s? �nsele, dac? este cu putint?, si pe cei alesi" (Mc. 13, 22).

Se vor �nsela cei care le vor t�lcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit �n computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "�nainte merg?toare ale pecetluirii", ce arat?? Din p?cate la radio ascult?m numai timpul probabil.

Ce ne va spune Htistos? "F?tarnicilor, fata cerului stiti s-o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti" (Mt. 16, 3).

Asadar, dup? cartel? si dup? buletinul electronic, adic? "�ndosarierea" persoanelor, ce se face pentru a �nainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor c? oarecare a furat cartela cut?ruia si i-a luat banii din banc?. Pe de alt? parte vor face reclam? "sistemului perfect", adic? pecetluirii pe m�n? sau pe frunte cu raze laser, a num?rului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

Din p?cate, iar?si "anumiti cunosc?tori" �i vor "�nf?sa" pe fii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile ca s? nu-i m�hneasc?. "Aceasta nu are important?". "Nu-i nimic, este destul s? credeti l?untric". Si, desi vedem c? Apostolul Petru, care s-a lep?dat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adev?rat lep?dare, acestia se leap?d? de Sf�nta pecete a lui Hristos, ce le-a fost dat? la Sf�ntul Botez, care este "Pecetea darului Sf�ntului Duh", prin primirea pecetii lui antihrist si mai spun apoi c? �l au pe Hristos �nl?untrul lor.

Din p?cate, o astfel de logic? aveau si unii "gnostici" pe vremea sfintilor mucenici, care �ncercau s? �ntoarc? pe mucenici de la m?rturisirea lor, asa cum spune Sf�ntul Vasile cel Mare �n "Cuv�ntul" s?u la mucenicul Gordie:

"...multi �ncercau s?-l conving? pe mucenic s? se lepede numai cu gura si s?-si p?streze credinta �n suflet prin aceiasi dispozitie l?untric?, pentru c? Dumnezeu nu caut? la cele pe care le rosteste limba, ci la intentia omului. Ins? mucenicul Gordie a r?mas ne�nduplecat si a r?spuns: "Nu sufer? limba cea zidit? de Hristos s? rosteasc? ceva �mpotriva Ziditorului... Nu v? �nselati, Dumnezeu nu se las? batjocorit c?ci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va �ndrept?ti si din cuvintele tale te va os?ndi".

De asemenea, sub st?p�nirea lui Deciu, s-a poruncit crestinilor s? m?rturiseasc? religia �nchin?torilor la idoli si crestinii care au m?rturisit si au jertfit idolilor, au primit un certiflcat sc?p�nd astfel de mucenicie. Dar nu numai acestia s-au lep?dat de Hristos, ci si cei care au dat bani �nchin?torilor la idoli si au luat certificatul f?r? s? se lepede de Hristos, asa numitii "libellus". Dar si pe acestia Biserica noastr? i-a considerat lep?dati, c?zuti.

S? ne amintim si de minunea s?v�rsit? de Sf�ntul Teodor, care se pr?znuieste �n fiecare an �n s�mb?ta din prima s?pt?m�n? a Postului Mare: "Iulian Paravatul stiind c? poporul lui Hristos, mai cu seam? �n s?pt?m�na �nt�i a Postului Mare, caut? s? se cur?teasc? si s? se apropie mai mult de Dumnezeu, a voit s?-i spurce. De aceea a poruncit s? pun? �n piat? �n acele zile m�nc?ruri spurcate cu s�ngele jertfelor idolesti. Dar Sf�ntul mucenic Teodor s-a ar?tat �n vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci al Constantinopolului, si descoperindu-i fapta �mp?ratului, i-a poruncit s?-i adune pe credinciosi dis-de-dimineat? ca s?-i �mpiedice s? foloseasc? acele m�nc?ruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare s? o �nlocuiasc? vremelnic prin coliv?... In felul acesta scopul Paravatului a fost z?d?rnicit si poporul cel credincios a fost p?zit nespurcat...".

Dep?rtarea de cele jertfite idolilor a fost r�nduit? printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Si apostolii si preotii s-au adunat... (si au hot?r�t) s? se fereasc? de cele jertfite idolilor si de desfr�u si de (animale) sugrumate si de s�nge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am ar?tat, auzi, din p?cate, o gr?mad? de neghiobii ale mintii unor "gnostici" de ast?zi. Unul spune: "Eu voi primi buletinul cu 666, si voi pune si o cruce al?turi". Altul spune: "Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte si voi face si o cruce pe cap...". Iar altii spun o gr?mad? de alte neghiobii, crez�nd c? se vor sfinti �n felul acesta. Dar toate acestea sunt �nsel?ri.

Numai cele care primesc sfintire, numai acelea se sfintesc. De pild?, apa primeste sfintire si se face agheasm?. Ins? urina nu primeste sfintire. Piatra se poate face p�ine prin minune, dar necur?tia nu primeste sfintire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci c�nd este pe buletin, pe m�n? sau pe fruntea noastr? prin simbolul lui, nu se sfinteste chiar si o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sf�nt, si harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci c�nd ne �ndestul?m cu Sf�nta pecetluire a Botezului, prin care ne lep?d?m de satana, ne unim cu Hristos si primim sf�nta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sf�nt".

Hristos s? ne lumineze pe toti. Amin.

Sf�ntul Munte Athos

Chilia Tanaguda - M?n?stirea Cutlumus

S�mb?ta din prima s?pt?m�n? a Postului Mare 1987

Cu mult? durere si dragoste �n Hristos

Monahul Paisie


Romeo2004 (...@ratb.ro, IP: 86.120.8...)
2009-02-27 10:19
Profetia Sf Paisie Aghioritul din 1987: SEMNELE VREMURILOR, 666

Scrisoarea Parintelui Paisie (Aghioritul)
referitor la SEMNELE VREMURILOR, 666


"Dupa furtuna diavoleasca, va veni nsorirea dumnezeiasca"


In spatele duhului lumesc al "libertatii" de astazi, al lipsei de respect n Biserica lui Hristos fata de cei mai mari, parinti si dascali, care au frica de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovniceasca, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofa sufleteasca si trupeasca.

Iar n spatele sistemului perfect de asigurare computerizata, ce se face prin "cartela" electronica, se ascunde dictatura mondiala, sclavia lui antihrist. "...ca sa-si puna semn pe mna lor cea dreapta sau pe frunte, nct nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, dect numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Aici este ntelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numele fiarei, caci este numar de om. Si numarul lui este sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 15, 16-18).

Sfntul Andrei al Cezareii scrie urmatoarele:
"Despre numele cel murdar al lui antihrist si despre tlcuirea numarului precum si despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi si experienta celor ntelepti..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc sa se scrie n dumnezeiasca carte numele lui cel pierzator. Insa cercetnd cu ratiunea, cu adevarat multe (nume) se pot afla...". (Sfntul Andrei al Gezareii, Tlcuire la Apocalipsa, cap.58, pp. 541-342, editie greaca)

Dar lucru ciudat este ca multi oameni duhovnicesti, pe lnga faptul ca fac tlcuirile lor proprii, se mai si tem cu o frica lumeasca de "punerea la dosar", n timp ce ar fi trebuit sa se nelinisteasca duhovniceste, sa-i ajute pe crestini cu nelinistea cea buna si sa le ntareasca credinta, si astfel sa simta mangierea dumnezeiasca.

Ma mir cum toate aceste evenimente nu le creaza probleme de constiinta! De ce nu-si pun macar un semn de ntrebare la tlcuirile mintii lor? Si daca l ajuta pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag si alte suflete la pierzare? Caci la aceasta se refera: "...ca sa nsele, daca este cu putinta, si pe cei alesi" (Mc. 13, 22).

Se vor nsela cei care le vor tlcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit n computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "nainte mergatoare ale pecetluirii", ce arata? Din pacate la radio ascultam numai timpul probabil.

Ce ne va spune Htistos? "Fatarnicilor, fata cerului stiti s-o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti" (Mt. 16, 3).

Asadar, dupa cartela si dupa buletinul electronic, adica "ndosarierea" persoanelor, ce se face pentru a nainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor ca oarecare a furat cartela cutaruia si i-a luat banii din banca. Pe de alta parte vor face reclama "sistemului perfect", adica pecetluirii pe mna sau pe frunte cu raze laser, a numarului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

Din pacate, iarasi "anumiti cunoscatori" i vor "nfasa" pe fii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile ca sa nu-i mhneasca. "Aceasta nu are importanta". "Nu-i nimic, este destul sa credeti launtric". Si, desi vedem ca Apostolul Petru, care s-a lepadat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adevarat lepadare, acestia se leapada de Sfnta pecete a lui Hristos, ce le-a fost data la Sfntul Botez, care este "Pecetea darului Sfntului Duh", prin primirea pecetii lui antihrist si mai spun apoi ca l au pe Hristos nlauntrul lor.

Din pacate, o astfel de logica aveau si unii "gnostici" pe vremea sfintilor mucenici, care ncercau sa ntoarca pe mucenici de la marturisirea lor, asa cum spune Sfntul Vasile cel Mare n "Cuvntul" sau la mucenicul Gordie:

"...multi ncercau sa-l convinga pe mucenic sa se lepede numai cu gura si sa-si pastreze credinta n suflet prin aceiasi dispozitie launtrica, pentru ca Dumnezeu nu cauta la cele pe care le rosteste limba, ci la intentia omului. Insa mucenicul Gordie a ramas nenduplecat si a raspuns: "Nu sufera limba cea zidita de Hristos sa rosteasca ceva mpotriva Ziditorului... Nu va nselati, Dumnezeu nu se lasa batjocorit caci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va ndreptati si din cuvintele tale te va osandi".

De asemenea, sub stapnirea lui Deciu, s-a poruncit crestinilor sa marturiseasca religia nchinatorilor la idoli si crestinii care au marturisit si au jertfit idolilor, au primit un certiflcat scapnd astfel de mucenicie. Dar nu numai acestia s-au lepadat de Hristos, ci si cei care au dat bani nchinatorilor la idoli si au luat certificatul fara sa se lepede de Hristos, asa numitii "libellus". Dar si pe acestia Biserica noastra i-a considerat lepadati, cazuti.

Sa ne amintim si de minunea savrsita de Sfntul Teodor, care se praznuieste n fiecare an n smbata din prima saptamna a Postului Mare: "Iulian Paravatul stiind ca poporul lui Hristos, mai cu seama n saptamna nti a Postului Mare, cauta sa se curateasca si sa se apropie mai mult de Dumnezeu, a voit sa-i spurce. De aceea a poruncit sa puna n piata n acele zile mncaruri spurcate cu sngele jertfelor idolesti. Dar Sfntul mucenic Teodor s-a aratat n vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci al Constantinopolului, si descoperindu-i fapta mparatului, i-a poruncit sa-i adune pe credinciosi dis-de-dimineata ca sa-i mpiedice sa foloseasca acele mncaruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare sa o nlocuiasca vremelnic prin coliva... In felul acesta scopul Paravatului a fost zadarnicit si poporul cel credincios a fost pazit nespurcat...".

Departarea de cele jertfite idolilor a fost rnduita printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Si apostolii si preotii s-au adunat... (si au hotart) sa se fereasca de cele jertfite idolilor si de desfru si de (animale) sugrumate si de snge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am aratat, auzi, din pacate, o gramada de neghiobii ale mintii unor "gnostici" de astazi. Unul spune: "Eu voi primi buletinul cu 666, si voi pune si o cruce alaturi". Altul spune: "Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte si voi face si o cruce pe cap...". Iar altii spun o gramada de alte neghiobii, creznd ca se vor sfinti n felul acesta. Dar toate acestea sunt nselari.

Numai cele care primesc sfintire, numai acelea se sfintesc. De pilda, apa primeste sfintire si se face agheasma. Insa urina nu primeste sfintire. Piatra se poate face pine prin minune, dar necuratia nu primeste sfintire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci cnd este pe buletin, pe mna sau pe fruntea noastra prin simbolul lui, nu se sfinteste chiar si o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfnt, si harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci cnd ne ndestulam cu Sfnta pecetluire a Botezului, prin care ne lepadam de satana, ne unim cu Hristos si primim sfnta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sfnt".

Hristos sa ne lumineze pe toti. Amin.

Sfntul Munte Athos

Chilia Tanaguda - Manastirea Cutlumus

Smbata din prima saptamna a Postului Mare 1987

Cu multa durere si dragoste n Hristos

Monahul Paisie     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Apocalipsa dupa Felix (5158 afisari)
 Lasata in grija cainilor de mama alcoolica (2388 afisari)
 Patriarhia binecuvanteaza cipul biometric (2246 afisari)
 Lista marii conspiratii (2139 afisari)
 Criminalul fara vina din Brasov (1842 afisari)
 Cel mai tare model din istorie, Elle Macpherson, topless (3228 afisari)
 Rihanna - si batuta, si cu un san pe afara! (2318 afisari)
 A murit Manea Mnescu, fost premier al Romaniei in perioada comunist (2193 afisari)
 UPDATE Functionarii publici pierd sporuri consistente, sindicatele din invatamant ameninta ca vor da Guvernul in judecata (2044 afisari)
 Cea mai dorita femeie din lume, Marisa Miller, mai senzuala ca oricand! (VEZI FOTO) (2043 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2009 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.04427 sec.