Ziua Logo
  Nr. 4473 de vineri, 27 februarie 2009 
 Cauta:  
  Detalii »

Eveniment

2009-02-27
Romeo2004 (...@ratb.ro, IP: 86.120.8...)
2009-02-27 10:16
Profetia Sf Paisie Aghioritul din 1987: SEMNELE VREMURILOR, 666

Scrisoarea Parintelui Paisie (Aghioritul)
referitor la SEMNELE VREMURILOR, 666


"Dup? furtuna diavoleasc?, va veni însorirea dumnezeiasc?"


In spatele duhului lumesc al "libert?tii" de ast?zi, al lipsei de respect în Biserica lui Hristos fat? de cei mai mari, p?rinti si dasc?li, care au fric? de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovniceasc?, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrof? sufleteasc? si trupeasc?.

Iar în spatele sistemului perfect de asigurare computerizat?, ce se face prin "cartela" electronic?, se ascunde dictatura mondial?, sclavia lui antihrist. "...ca s?-si pun? semn pe mâna lor cea dreapt? sau pe frunte, încât nimeni s? nu poat? cump?ra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adic? numele fiarei, sau num?rul numelui fiarei. Aici este întelepciunea. Cine are pricepere s? socoteasc? numele fiarei, c?ci este num?r de om. Si num?rul lui este sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 15, 16-18).

Sfântul Andrei al Cezareii scrie urm?toarele:
"Despre numele cel murdar al lui antihrist si despre tâlcuirea num?rului precum si despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi si experienta celor întelepti..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc s? se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierz?tor. Ins? cercetând cu ratiunea, cu adev?rat multe (nume) se pot afla...". (Sfântul Andrei al Gezareii, Tâlcuire la Apocalips?, cap.58, pp. 541-342, editie greac?)

Dar lucru ciudat este c? multi oameni duhovnicesti, pe lâng? faptul c? fac tâlcuirile lor proprii, se mai si tem cu o fric? lumeasc? de "punerea la dosar", în timp ce ar fi trebuit s? se nelinisteasc? duhovniceste, s?-i ajute pe crestini cu nelinistea cea bun? si s? le înt?reasc? credinta, si astfel s? simt? m?ngâierea dumnezeiasc?.

M? mir cum toate aceste evenimente nu le creaz? probleme de constiint?! De ce nu-si pun m?car un semn de întrebare la tâlcuirile mintii lor? Si dac? îl ajut? pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag si alte suflete la pierzare? C?ci la aceasta se refer?: "...ca s? însele, dac? este cu putint?, si pe cei alesi" (Mc. 13, 22).

Se vor însela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "înainte merg?toare ale pecetluirii", ce arat?? Din p?cate la radio ascult?m numai timpul probabil.

Ce ne va spune Htistos? "F?tarnicilor, fata cerului stiti s-o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti" (Mt. 16, 3).

Asadar, dup? cartel? si dup? buletinul electronic, adic? "îndosarierea" persoanelor, ce se face pentru a înainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor c? oarecare a furat cartela cut?ruia si i-a luat banii din banc?. Pe de alt? parte vor face reclam? "sistemului perfect", adic? pecetluirii pe mân? sau pe frunte cu raze laser, a num?rului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

Din p?cate, iar?si "anumiti cunosc?tori" îi vor "înf?sa" pe fii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile ca s? nu-i mâhneasc?. "Aceasta nu are important?". "Nu-i nimic, este destul s? credeti l?untric". Si, desi vedem c? Apostolul Petru, care s-a lep?dat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adev?rat lep?dare, acestia se leap?d? de Sfânta pecete a lui Hristos, ce le-a fost dat? la Sfântul Botez, care este "Pecetea darului Sfântului Duh", prin primirea pecetii lui antihrist si mai spun apoi c? îl au pe Hristos înl?untrul lor.

Din p?cate, o astfel de logic? aveau si unii "gnostici" pe vremea sfintilor mucenici, care încercau s? întoarc? pe mucenici de la m?rturisirea lor, asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în "Cuvântul" s?u la mucenicul Gordie:

"...multi încercau s?-l conving? pe mucenic s? se lepede numai cu gura si s?-si p?streze credinta în suflet prin aceiasi dispozitie l?untric?, pentru c? Dumnezeu nu caut? la cele pe care le rosteste limba, ci la intentia omului. Ins? mucenicul Gordie a r?mas neînduplecat si a r?spuns: "Nu sufer? limba cea zidit? de Hristos s? rosteasc? ceva împotriva Ziditorului... Nu v? înselati, Dumnezeu nu se las? batjocorit c?ci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va îndrept?ti si din cuvintele tale te va os?ndi".

De asemenea, sub st?pânirea lui Deciu, s-a poruncit crestinilor s? m?rturiseasc? religia închin?torilor la idoli si crestinii care au m?rturisit si au jertfit idolilor, au primit un certiflcat sc?pând astfel de mucenicie. Dar nu numai acestia s-au lep?dat de Hristos, ci si cei care au dat bani închin?torilor la idoli si au luat certificatul f?r? s? se lepede de Hristos, asa numitii "libellus". Dar si pe acestia Biserica noastr? i-a considerat lep?dati, c?zuti.

S? ne amintim si de minunea s?vârsit? de Sfântul Teodor, care se pr?znuieste în fiecare an în sâmb?ta din prima s?pt?mân? a Postului Mare: "Iulian Paravatul stiind c? poporul lui Hristos, mai cu seam? în s?pt?mâna întâi a Postului Mare, caut? s? se cur?teasc? si s? se apropie mai mult de Dumnezeu, a voit s?-i spurce. De aceea a poruncit s? pun? în piat? în acele zile mânc?ruri spurcate cu sângele jertfelor idolesti. Dar Sfântul mucenic Teodor s-a ar?tat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci al Constantinopolului, si descoperindu-i fapta împ?ratului, i-a poruncit s?-i adune pe credinciosi dis-de-dimineat? ca s?-i împiedice s? foloseasc? acele mânc?ruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare s? o înlocuiasc? vremelnic prin coliv?... In felul acesta scopul Paravatului a fost z?d?rnicit si poporul cel credincios a fost p?zit nespurcat...".

Dep?rtarea de cele jertfite idolilor a fost rânduit? printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Si apostolii si preotii s-au adunat... (si au hot?rât) s? se fereasc? de cele jertfite idolilor si de desfrâu si de (animale) sugrumate si de sânge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am ar?tat, auzi, din p?cate, o gr?mad? de neghiobii ale mintii unor "gnostici" de ast?zi. Unul spune: "Eu voi primi buletinul cu 666, si voi pune si o cruce al?turi". Altul spune: "Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte si voi face si o cruce pe cap...". Iar altii spun o gr?mad? de alte neghiobii, crezând c? se vor sfinti în felul acesta. Dar toate acestea sunt însel?ri.

Numai cele care primesc sfintire, numai acelea se sfintesc. De pild?, apa primeste sfintire si se face agheasm?. Ins? urina nu primeste sfintire. Piatra se poate face pâine prin minune, dar necur?tia nu primeste sfintire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este pe buletin, pe mân? sau pe fruntea noastr? prin simbolul lui, nu se sfinteste chiar si o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, si harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci când ne îndestul?m cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care ne lep?d?m de satana, ne unim cu Hristos si primim sfânta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sfânt".

Hristos s? ne lumineze pe toti. Amin.

Sfântul Munte Athos

Chilia Tanaguda - M?n?stirea Cutlumus

Sâmb?ta din prima s?pt?mân? a Postului Mare 1987

Cu mult? durere si dragoste în Hristos

Monahul Paisie


Romeo2004 (...@ratb.ro, IP: 86.120.8...)
2009-02-27 10:19
Profetia Sf Paisie Aghioritul din 1987: SEMNELE VREMURILOR, 666

Scrisoarea Parintelui Paisie (Aghioritul)
referitor la SEMNELE VREMURILOR, 666


"Dupa furtuna diavoleasca, va veni însorirea dumnezeiasca"


In spatele duhului lumesc al "libertatii" de astazi, al lipsei de respect în Biserica lui Hristos fata de cei mai mari, parinti si dascali, care au frica de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovniceasca, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofa sufleteasca si trupeasca.

Iar în spatele sistemului perfect de asigurare computerizata, ce se face prin "cartela" electronica, se ascunde dictatura mondiala, sclavia lui antihrist. "...ca sa-si puna semn pe mâna lor cea dreapta sau pe frunte, încât nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Aici este întelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numele fiarei, caci este numar de om. Si numarul lui este sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 15, 16-18).

Sfântul Andrei al Cezareii scrie urmatoarele:
"Despre numele cel murdar al lui antihrist si despre tâlcuirea numarului precum si despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi si experienta celor întelepti..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc sa se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzator. Insa cercetând cu ratiunea, cu adevarat multe (nume) se pot afla...". (Sfântul Andrei al Gezareii, Tâlcuire la Apocalipsa, cap.58, pp. 541-342, editie greaca)

Dar lucru ciudat este ca multi oameni duhovnicesti, pe lânga faptul ca fac tâlcuirile lor proprii, se mai si tem cu o frica lumeasca de "punerea la dosar", în timp ce ar fi trebuit sa se nelinisteasca duhovniceste, sa-i ajute pe crestini cu nelinistea cea buna si sa le întareasca credinta, si astfel sa simta mangâierea dumnezeiasca.

Ma mir cum toate aceste evenimente nu le creaza probleme de constiinta! De ce nu-si pun macar un semn de întrebare la tâlcuirile mintii lor? Si daca îl ajuta pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag si alte suflete la pierzare? Caci la aceasta se refera: "...ca sa însele, daca este cu putinta, si pe cei alesi" (Mc. 13, 22).

Se vor însela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "înainte mergatoare ale pecetluirii", ce arata? Din pacate la radio ascultam numai timpul probabil.

Ce ne va spune Htistos? "Fatarnicilor, fata cerului stiti s-o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti" (Mt. 16, 3).

Asadar, dupa cartela si dupa buletinul electronic, adica "îndosarierea" persoanelor, ce se face pentru a înainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor ca oarecare a furat cartela cutaruia si i-a luat banii din banca. Pe de alta parte vor face reclama "sistemului perfect", adica pecetluirii pe mâna sau pe frunte cu raze laser, a numarului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

Din pacate, iarasi "anumiti cunoscatori" îi vor "înfasa" pe fii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile ca sa nu-i mâhneasca. "Aceasta nu are importanta". "Nu-i nimic, este destul sa credeti launtric". Si, desi vedem ca Apostolul Petru, care s-a lepadat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adevarat lepadare, acestia se leapada de Sfânta pecete a lui Hristos, ce le-a fost data la Sfântul Botez, care este "Pecetea darului Sfântului Duh", prin primirea pecetii lui antihrist si mai spun apoi ca îl au pe Hristos înlauntrul lor.

Din pacate, o astfel de logica aveau si unii "gnostici" pe vremea sfintilor mucenici, care încercau sa întoarca pe mucenici de la marturisirea lor, asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în "Cuvântul" sau la mucenicul Gordie:

"...multi încercau sa-l convinga pe mucenic sa se lepede numai cu gura si sa-si pastreze credinta în suflet prin aceiasi dispozitie launtrica, pentru ca Dumnezeu nu cauta la cele pe care le rosteste limba, ci la intentia omului. Insa mucenicul Gordie a ramas neînduplecat si a raspuns: "Nu sufera limba cea zidita de Hristos sa rosteasca ceva împotriva Ziditorului... Nu va înselati, Dumnezeu nu se lasa batjocorit caci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va îndreptati si din cuvintele tale te va osandi".

De asemenea, sub stapânirea lui Deciu, s-a poruncit crestinilor sa marturiseasca religia închinatorilor la idoli si crestinii care au marturisit si au jertfit idolilor, au primit un certiflcat scapând astfel de mucenicie. Dar nu numai acestia s-au lepadat de Hristos, ci si cei care au dat bani închinatorilor la idoli si au luat certificatul fara sa se lepede de Hristos, asa numitii "libellus". Dar si pe acestia Biserica noastra i-a considerat lepadati, cazuti.

Sa ne amintim si de minunea savârsita de Sfântul Teodor, care se praznuieste în fiecare an în sâmbata din prima saptamâna a Postului Mare: "Iulian Paravatul stiind ca poporul lui Hristos, mai cu seama în saptamâna întâi a Postului Mare, cauta sa se curateasca si sa se apropie mai mult de Dumnezeu, a voit sa-i spurce. De aceea a poruncit sa puna în piata în acele zile mâncaruri spurcate cu sângele jertfelor idolesti. Dar Sfântul mucenic Teodor s-a aratat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci al Constantinopolului, si descoperindu-i fapta împaratului, i-a poruncit sa-i adune pe credinciosi dis-de-dimineata ca sa-i împiedice sa foloseasca acele mâncaruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare sa o înlocuiasca vremelnic prin coliva... In felul acesta scopul Paravatului a fost zadarnicit si poporul cel credincios a fost pazit nespurcat...".

Departarea de cele jertfite idolilor a fost rânduita printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Si apostolii si preotii s-au adunat... (si au hotarât) sa se fereasca de cele jertfite idolilor si de desfrâu si de (animale) sugrumate si de sânge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am aratat, auzi, din pacate, o gramada de neghiobii ale mintii unor "gnostici" de astazi. Unul spune: "Eu voi primi buletinul cu 666, si voi pune si o cruce alaturi". Altul spune: "Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte si voi face si o cruce pe cap...". Iar altii spun o gramada de alte neghiobii, crezând ca se vor sfinti în felul acesta. Dar toate acestea sunt înselari.

Numai cele care primesc sfintire, numai acelea se sfintesc. De pilda, apa primeste sfintire si se face agheasma. Insa urina nu primeste sfintire. Piatra se poate face pâine prin minune, dar necuratia nu primeste sfintire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este pe buletin, pe mâna sau pe fruntea noastra prin simbolul lui, nu se sfinteste chiar si o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, si harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci când ne îndestulam cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care ne lepadam de satana, ne unim cu Hristos si primim sfânta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sfânt".

Hristos sa ne lumineze pe toti. Amin.

Sfântul Munte Athos

Chilia Tanaguda - Manastirea Cutlumus

Sâmbata din prima saptamâna a Postului Mare 1987

Cu multa durere si dragoste în Hristos

Monahul Paisie     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Apocalipsa dupa Felix (5158 afisari)
 Lasata in grija cainilor de mama alcoolica (2388 afisari)
 Patriarhia binecuvanteaza cipul biometric (2246 afisari)
 Lista marii conspiratii (2139 afisari)
 Criminalul fara vina din Brasov (1842 afisari)
 Cel mai tare model din istorie, Elle Macpherson, topless (3228 afisari)
 Rihanna - si batuta, si cu un san pe afara! (2318 afisari)
 A murit Manea Mănescu, fost premier al Romaniei in perioada comunistă (2193 afisari)
 UPDATE Functionarii publici pierd sporuri consistente, sindicatele din invatamant ameninta ca vor da Guvernul in judecata (2044 afisari)
 Cea mai dorita femeie din lume, Marisa Miller, mai senzuala ca oricand! (VEZI FOTO) (2043 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2009 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.21214 sec.