Ziua Logo
  Nr. 4276 de sambata, 5 iulie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Eveniment
Dihonie in Biserica
-- Pe masura ce se apropie ziua judecatii cazurilor mitropolitului Corneanu si al episcopului Sofronie, atmosfera in sanul BOR se incinge
IPS Corneanu impartasindu-se la greco-catolici
Cancelaria Patriarhului Daniel a inregistrat zilele acestea sute de adeziuni sau, dimpotriva, de memorii pro si contra ereziei celor doi. La ultima sedinta a Sfantului Sinod permanent, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, sprijinit si de alti ierarhi, a cerut caterisirea celor doi, considerati tradatori ai sfintelor traditii si canoanelor ortodoxe. La scurt timp, o parte a societatii civile din Timisoara s-a mobilizat si mai multi sustinatori de-ai Mitropolitului Banatului, chiar daca nu erau de confesiune ortodoxa, au desfasurat o manifestatie de solidaritate in favoarea ierarhului ortodox care s-a impartasit cu greco-catolicii.
De asemenea, prelati reformati, romano si greco-catolici au adresat la randul lor scrisori PF Patriarh Daniel si membrilor Sfantului Sinod prin care cer ca cei doi arhierei sa nu fie caterisiti. ZIUA a intrat in posesia unor extrase din cele mai importante doua pozitii, pro si contra.
Grupul sustinatorilor Mitro�politului cer Sinodului "sa aiba in vedere realitatea fratiei si a bunei vietuiri intre culte in Mitropolia Banatului, promo�vata si cultivata de peste 40 de ani de Inalt Prea Sfintitul Nicolae si faptul ca in aceasta parte a tarii gestul mitropolitului Nicolae a produs admiratie si apreciere, fiind un pas in previziunea viitorului de unitate crestina". De cealalta parte, peste 50 de asociatii ale Laicatului Ortodox Roman arata intr-un memoriu ca actele celor doi ierarhi eretici sunt sustinute chiar de cei care sistematic s-au manifestat impotri�va Bisericii, inclusiv de cei care au sustinut eliminarea icoanelor si a religiei din scoli.
Semnatarii memoriului afirma ca, in cazul in care constata ca strategiile de intimidare au impiedicat Sfantul Sinod al BOR sa aplice canoanele Bisericii in judecarea celor doi ierarhi, vor "cere cu staruinta tuturor Bisericilor Ortodoxe sa intrerupa dialogul cu Biserica Romano-Catolica, pana cand aceasta nu va renunta la miscarile din culise".
Memoriul a fost semnat deja si de mai multe zeci de manastiri si parohii care si-au manifestat dorinta de a sprijini Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in pazirea invataturii de credinta a Bisericii.
Amanarea caterisirii adanceste criza
Parintele Staret Stefan Nutescu, de la Schitul Lacu, de la Sfantul Munte Athos, a acordat un interviu ziarului ZIUA cu privire la scandalul din sanul Bisericii Ortodoxe Romane.
P�rinte stare�, in urm� cu cateva s�pt�mani, monahii romani din Sfantul Munte Athos au trimis c�tre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane un memoriu in care se atr�gea aten�ia asupra consecin�elor extrem de grave pe le are pentru via�a Bisericii imp�rt�irea Mitropolitului Nicolae Corneanu cu greco-catolicii. Zilele acestea, pe adresa Sfantului Sinod au sosit adeziuni pentru acesta in timp ce peste 50 de asociatii ale Laicatului Ortodox Roman, dar si manastiri din Romania au semnat si inaintat catre cancelaria Sfantului Sinod un alt memoriu, prin care cer respectarea sfintelor canoane si caterisirea acestuia. Cum explicati aceasta situatie, de pro si contra?
Ortodoxia trece prin momente deosebit de grele �i lucrul acesta il intuiesc �i il tr�iesc cu "nelini�tea cea bun�" to�i cei care sunt m�dulare vii ale Bisericii. In istorie, ori de cate ori a fost primejduit� dreapta credin��, monahii, preo�ii �i mirenii �i-au p�r�sit cele ale lor pentru a m�rturisi cu cuvantul �i cu via�a pentru Hristos. Apostazia de la credin�a ortodox� a mitropolitului Nicolae Corneanu �i a episcopului Sofronie primejduie�te ast�zi via�a Bisericii mai mult decat aspra prigoan� comunist�, fiindc� acum ins�i inv��tura de credin��, temeiul mantuirii noastre, este pus� in pericol.
Schitul Lacu de pe Sfantul Munte Athos
Da, dar p�rerile sunt imp�r�ite. Sunt �i persoane care consider� o nedreptate pedepsirea mitropolitului Corneanu.
Nu �tiu dac� aceste persoane fac parte din Biseric� sau, chiar dac� sunt boteza�i ortodox, sunt str�ini complet de cugetarea Bisericii Ortodoxe. Canoanele Bisericii �i intreaga tradi�ie ortodox� consider� ca foarte mare p�catul imp�rt�irii cu ereticii sau cu schismaticii, similar uciderii sau adulterului. Dup� canoanele 45 �i 46 apostolice, pedeapsa pentru cei ce s�var�esc acest p�cat este foarte clar�: afurisirea, adic� scoaterea din comuniunea Bisericii, in cazul mirenilor, �i respectiv caterisirea, adic� depunerea din treapt�, in cazul clericilor.
Nu crede�i c� pedeapsa este prea aspr�?
Biserica este foarte chibzuit� in tot ceea ce randuie�te. Ea nu pedepse�te ca s� se r�zbune, dup� cum fac de obicei oamenii, ci ca s� vindece pe cel bolnav sau ca s� impiedice imboln�virea �i a celorlalte m�dulare ale sale. Cand doctorii v�d c� s-a cangrenat piciorul �i nu mai poate fi vindecat, il amputeaz� pentru a salva via�a omului. Aceasta este afurisirea. Nu doctorul a cangrenat piciorul, ci doar a constatat cangrena �i l-a t�iat. Tot a�a, nu Biserica ii arunc� de la sine pe cei care apostaziaz�, imp�rt�indu-se cu cei din afara ei. Ea numai constat� c� ace�tia singuri s-au exclus, s-au instr�inat. Mitropolitul Nicolae, cand s-a imp�rt�it cu greco-catolicii �i a spus c�-l consider� pe pap� drept cap al Bisericii, �i-a afirmat alegerea. Avem aceea�i situa�ie trist� �i in privin�a episcopului Oradiei. Dup� cum "calc�", ei pot deveni - Doamne fere�te! - episcopi greco-catolici, ins� a�a nu mai pot r�mane arhierei ortodoc�i in continuare.
�i totu�i ast�zi, cand se vorbe�te atata despre deschidere �i toleran��, nu crede�i c� Biserica ar trebui s� fac� o anumit� derogare de la Canoane?
Vede�i dumneavoastr�, canoanele nu sunt ni�te simple conven�ii omene�ti. In ele sunt cuprinse legile dumnezeie�ti dup� care se c�l�uze�te Biserica. De altfel, nu in�eleg de ce lumea lesne accept� s� respecte conven�ii omene�ti, dar intampin� o mare greutate cand e vorba s� fac� ascultare de cele randuite nou� de Insu�i bunul Dumnezeu, prin gura plin� de Duh Sfant a Sfin�ilor Lui. Noi monahii, dac� ie�im in lume �i circul�m cu ma�ina, respect�m regulile de circula�ie, pentru c� altfel putem accidenta pe cineva. Tot a�a �i cei care intr� in Biseric� trebuie s� respecte semnele de circula�ie ale acesteia pentru a se putea mantui. Acestea sunt Sfintele Canoane, randuite nu prin hot�rarea arbitrar� a oamenilor, ci prin descoperire dumnezeiasc�. Insu�i Duhul Sfant ne-a indicat aceste c�i pe care putem ajunge la Dumnezeu. In afara lor, primejdia de a ne pierde sufletul este foarte mare �i nu-i este ing�duit nim�nui s� le incalce. Cu atat mai mult cand este vorba de dogme, unde, dup� spusa Sfin�ilor P�rin�i, nu exist� iconomie, adic� pogor�mant. Nu incape targuial�.
Fericitul Iacob �alichis, un mare duhovnic al veacului trecut, obi�nuia s� spun� ucenicilor s�i: "Pot s�-mi taie capul, eu ceea ce am primit de la P�rin�i aceea �in pan� in cel mai mic am�nunt".
De curand, Mihai Fr�il�, auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba-Iulia �i F�g�ra�, afirma c� actul mitropolitului Corneanu nu incalc� canoanele, din moment ce Biserica Catolic� nu este nici schismatic� �i nici eretic�, c�ci anatemele au fost ridicate, iar tainele au fost recunoscute reciproc.
Dac� ar fi s� ne lu�m dup� ideile acestui catolic, ar insemna c� unirea s-a realizat deja �i c� insu�i papa a fost recunoscut deja drept cap infailibil al Bisericii Ortodoxe. Ne mir� cum astfel de neadev�ruri pot s� circule nestingherite in presa din Romania, inducand pe credincio�i in eroare. Ar trebui ca teologii s� dea r�spuns la astfel de afirma�ii gre�ite. Se �tie, de pild�, c� a�a-zisa ridicare a anatemelor de c�tre patriarhul Atenagora nu implic� in nici un fel Biserica. A fost doar un act demonstrativ, personal, condamnat de intreaga Biseric� Ortodox� la vremea respectiv�. Cum s� ridici anatemele dac� nu s-a renun�at la erezie? Mai mult, �i cei ce se unesc cu ereticii intr� negre�it sub anatem�. Acestea sunt lucruri foarte grave, foarte serioase. Cat despre recunoa�terea Sfintelor Taine, nici nu poate fi vorba. A spus-o foarte clar �i p�rintele St�niloae intr-o lucrare tradus� �i in grece�te, intitulat� "Pentru un ecumenism ortodox". Iar in Dogmatica sa spune atat de frumos �i de clar: "Biseric�, in sensul deplin al cuvantului, este numai Biserica Ortodox�." Ei, unde s-au mai pomenit Sfinte Taine in afara Bisericii?!
Am citit undeva c� �i p�rintele Viorel Ioni��, reprezentantul BOR in Consiliul Mondial al Bisericilor, a spus c� nu sunt valabile tainelor catolicilor. �i totu�i, Biserica Catolic� este numit� "Biseric� sor�"...
Biserica este una. Nu m�rturisim a�a in simbolul de credin��? Aceast� denumire de "sor�" vrea s� arate o apropiere mare, dar in fapt incearc� s� ascund� pr�pastia care ne desparte. Noi folosim intr-adev�r termenul pentru Bisericile Ortodoxe ale Serbiei, Greciei, Rusiei, dar asta tocmai pentru faptul c� sunt "surori intru credin��", iar ele impreun�, dar �i fiecare in parte formeaz� "Una, Sfant�, Soborniceasc� �i Apostoleasc� Biseric�". Biserica este Taina lui Dumnezeu. Un stare� roman cu via�� sfant� de la Sfantul Munte, P�rintele Dionisie de la Colciu, obi�nuia s� spun�: Adev�rul este Ortodoxia. Adev�rul este Biserica. Biserica este Hristos. O singur� cale de mantuire exist�.
Cel mai puternic argument in favoarea gestului lui Corneanu al Banatului �i a episcopului Sofronie este - ca s�-i citez pe admiratorii s�i - "primatul dragostei". Dragostea pe care trebuie s� o avem pentru catolici greco-catolici �i pentru celelalte confesiuni �i religii...
Se amestec� lucrurile, se confund� planurile: una este dragostea pe care o avem pentru oricare f�ptur� a lui Dumnezeu, mai cu seam� pentru omul f�cut dup� chipul S�u, �i altceva este toleran�a in�eleas� ca dragoste cu orice pre� fa�� de credin�ele str�ine Ortodoxiei. Pentru credin�� se cuvine s�-mi jertfesc �i via�a, dar �i pentru aproapele, adic� pentru orice om pe care-l intalnesc. Vede�i randuiala lui Dumnezeu? Cine iube�te cu adev�rat dore�te s� imp�rt�easc� adev�rul �i celuilalt �i moare pentru a nu intina Adev�rul. Dragostea in�eleas� in sensul ecumenismului sincretist este cu totul altceva. Noi trebuie s�-i iubim pe to�i oamenii, dar nu �i credin�ele lor r�t�cite, eretice, c�ci asta ar insemna s� dorim unirea in minciun� cu eterodoc�ii. Poate c� asta se �i a�teapt� de la noi, ortodoc�ii?!
Imp�rt�irea, deci comuniunea cu cei de alt� credin��, este socotit� de Tradi�ia Bisericii desfranare duhovniceasc� �i e pedepsit� mult mai aspru decat cea trupeasc�. Adulterul inseamn� moarte, iar desp�r�irea o putem asem�na cu eliberarea actului de deces. El doar confirm� o stare de fapt.
Oare dac� unul dintre ace�ti critici ai ortodoc�ilor, care reclam� dragoste in receptarea gestului mitropolitului Corneanu, ar afla c� so�ia sa desfraneaz� cu al�i b�rba�i, ar mai primi s� r�man� impreun� cu ea? Cred c� nu. Atunci de ce s� i se pretind� Bisericii Ortodoxe s�-i mai primeasc� in comuniunea ei pe cei care au desfranat, unindu-se cu o alt� biseric�?
Ce crede�i c� se va intampla dac� Sinodul BOR nu-i va caterisi pe cei doi arhierei?
A�tept�m acum cu to�ii hot�rarile Sinodului. Nici nu �tiu dac� ne putem gandi la a�a ceva. Cel mai important lucru este ca lucrurile s� se petreac� biserice�te, adic� sincer �i corect, urm�rindu-se respectarea randuielilor Ortodoxiei. Trebuie judecat cum este mai bine pentru Biseric�. Cum e mai bine pentru cler �i popor? Condamnarea celor doi ierarhi ar putea fi v�zut� ca o solu�ie sigur� pentru rezolvarea problemei. Se lini�te�te poporul, iar ei sunt ajuta�i s�-�i con�tientizeze gre�eala pe care nici m�car nu vor s� o recunoasc�, semn clar al pierz�rii. Prin urmare, se urm�re�te evitarea tulbur�rilor in via�a Bisericii, pentru a nu se primejdui ins�i mantuirea poporului dreptcredincios al mitropoliei Banatului �i al episcopiei Oradiei.
Dragostea adev�rat� se arat� in Biseric� prin grija pentru mantuirea poporului dreptcredincios. Deci, dac� prin scoaterea celor doi episcopi din scaunele lor se face cu dragoste, ace�tia vor fi primii ca�tiga�i, c�ci in acest fel mai au o �ans�, smerindu-se �i f�cand poc�in�� spre mantuire.
�i totu�i, nu ar putea fi ierta�i de Sfantul Sinod, dac� �i-ar m�rturisi gre�eala, manifestand regretul?
Dac� se poc�iesc cu sinceritate, atunci pot fi reprimi�i in comuniunea Bisericii, dar episcopi nu vor mai putea fi. Canoanele sunt suficient de clare cand afirm�: "S� se cateriseasc�". Nu spun, de pild�: dac� se vor poc�i, atunci s� fie pu�i inapoi in treapta de episcop, cum se intampl� in cazul altor p�cate mai u�oare. In istoria Bisericii nu pu�ine sunt cazurile de caterisire a unor clerici �i chiar a unor ierarhi. De multe ori, au fost depu�i pentru gre�eli cu mult mai u�oare, pentru c� au f�cut sminteal� celor mai mici. M�sura s-a luat totdeauna din dragoste fa�� de Hristos �i de Biseric�, pentru a p�stra neprih�nit� credin�a spre mantuirea poporului. Vede�i? Infrico��tor este �i p�catul smintelii.
Eu nu am c�derea s� dau un verdict. Exist� Sfant Sinod care are la dispozi�ie Sfintele Canoane, dreptarul Bisericii lui Hristos. Totu�i v� m�rturisesc c� m-a cutremurat lipsa oric�rei urme de poc�in�� a mitropolitului pentru gestul apostat f�cut. Cu fric� de Dumnezeu m� intreb unde ar putea s� ajung� dac� nu este oprit la timp.
�i dac� cei doi episcopi care trebuie judeca�i vor lipsi pe motiv de boal� de la Sinodul convocat in perioada de 8, 9 iulie, dup� cum se vorbe�te de pe acum?
Biserica, in general, nu a amanat afurisirea sau caterisirea cand a existat dovada clar� a apostaziei. Orice amanare insemn� o adancire a crizei, o punere in pericol a mantuirii celor pe care episcopul apostat ar trebui s�-i p�storeasc�. Cine-�i mai poate l�sa turma s� fie p�storit� de un cioban c�ruia i-a sl�bit vederea pan� la orbire?
Mai mult, canonul 15 al sinodului I-II ing�duie ca s� nu mai fie pomenit la slujbe episcopul care m�rturise�te inv��tura eretic� in Biseric�. A te imp�rt�i cu cei din afara Bisericii, a considera c� �i ei sunt Biseric�, pe cand Biserica este numai una, a afirma c� papa trebuie recunoscut drept conduc�torul Bisericii nu sunt erezii? S� prive�ti pe catolici ca pe adev�rata Biseric� inseamn� s� accep�i ca adev�rat� intreaga lor inv��tur� de credin��. Automat, accep�i erezia lui Filioque, accep�i primatul �i infailibilitatea papale, �i a�a mai departe.
In general, canoanele prev�d prezen�a episcopului pentru a i se pune intreb�ri �i pentru a se convinge membrii sinodului c�, intr-adev�r, vina care i s-a atribuit este real�.
In cazul nostru, se poate trece peste prezen�a inculpa�ilor �i a martorilor? Inregistr�rile video �i declara�iile publice f�cute de cei doi arhierei sunt suficient de l�muritoare.
Nestorie, Dioscor �i al�i mari eretici au fost judeca�i �i condamna�i in lips�, dup� ce au evitat s� se prezinte la Sinod. Avem canonul 77 al sinodului de la Cartagina care prevede judecata in lips�. Eutihie, de pilda, a fost „in chip neintarziat" judecat in lipsa si condamnat ca eretic de Sinodul al IV-lea Ecumenic pentru a nu se intinde sminteala in popor.
A� mai ad�uga ceva. Pentru c� se judec� un caz atat de grav, in condi�iile de fa��, s-ar putea deplasa ca�iva sinodali la Timi�oara pentru a culege toate datele necesare, dac� mai e nevoie de a�a ceva. Tr�im intr-o vreme cand nu mai c�l�torim cu m�g�ru�ul. A�adar, nu �tim cu ce scop s-ar amana judecarea. Se va schimba oare cu ceva situa�ia peste dou� trei luni? Nu exist� oare riscul s� se extind� �i s� se intensifice sminteala �i tulburarea in Biseric�? Cui vor folosi toate acestea?
Dar dac� totu�i ei nu vor fi caterisi�i, �i nici m�car opri�i de la slujire pan� la viitoarea intrunire a Sinodului BOR?
Consecin�ele ar fi din cele mai grave. In primul rand, dup� cum v-am spus, canoanele dau dreptul preo�ilor s� nu-�i mai pomeneasc� episcopul c�zut in erezie. In acest fel, preo�ii cu o con�tiin�� ortodox� treaz� din eparhia respectiv� vor fi obliga�i s� pomeneasc� al�i episcopi sau s� inceteze de a mai sluji. Iar al�ii se vor sili s�-�i calce pe con�tiin�� �i peste canoane pentru a-�i p�stra parohia. Credincio�ii n-or s� �tie unde s� se duc�, unde s�-�i mai g�seasc� mantuirea. Spre exemplu, am aflat c� exist� preo�i de mir �i ieromonahi care au incetat s�-l pomeneasc� pe mitropolitul Nicolae. Nu este aceasta o stare de dezbinare a Bisericii? Ce se va intampla ins� cand preo�ii vor constata c� s-a amanat din nou caterisirea episcopilor? Nu va sl�bi aceasta increderea in Sinodul BOR?
�tia�i c� de curand mai mul�i preo�i din mitropolia Banatului �i-au exprimat adeziunea fa�� de gestul mitropolitului lor? Ei au scris laudativ c�tre Patriarhie c� "gestul mitropolitului Nicolae a produs admira�ie �i apreciere, fiind un pas in previziunea viitorului de unitate cre�tin�".
Mi-a�i dat o veste foarte trist�. Poate c� totu�i acei preo�i au fost pur �i simplu for�a�i prin intimidare s� semneze adeziunea. Dac� ins� au f�cut-o din proprie ini�iativ� �i din convingere, atunci aici se v�de�te cel mai bine pericolul pe care-l reprezint� r�manerea unui episcop eretic la carma Bisericii: ii va atrage �i pe al�ii la cugetarea sa bolnav�, la ereziile pe care le imp�rt�e�te. E dureros: merg �i ei in erezie cu p�storul dovedit a nu fi p�stor. Acum pute�i in�elege severitatea canoanelor? Biserica nu-�i permite s� se joace cu sufletele oamenilor doar pentru a face pe plac lumii. In mod firesc, to�i cei care au semnat scrisoarea asta de adeziune ar trebui s� fie chema�i in Sinod �i judeca�i pentru m�rturisirea credin�ei eretice, iar dac� ar persevera in reaua credin��, trebuie in�sprit� m�sura. Vede�i? Erezia este ca molima, se r�spande�te f�r� a prinde de veste.
Pentru o astfel de lep�dare a dreptei credin�e, pentru nep�sare fa�� de adev�r, vine neintarziat p�r�sirea harului. In Sfantul Munte, in trecut, pentru c� monahii dintr-o m�n�stire au f�cut un compromis de credin�� cu turcii, au pierdut Harul, lucru care s-a ar�tat unui b�tran imbun�t�it. Numai dup� mult� rug�ciune �i post s-a milostivit Dumnezeu s� trimit� din nou darul Duhului Sfant peste acea m�n�stire. Vede�i, sunt taine mari, iar noi ne uit�m la ce zice lumea...
Martin Roos, episcopul romano-catolic de Timi�oara, a trimis o scrisoare tuturor episcopilor �i mitropoli�ilor ortodoc�i in care le cere s� nu-l cateriseasc� pe mitropolitul Nicolae. Crede�i c� membrii Sfantului Sinod vor da curs acestei cereri?
Mai multe canoane ale Bisericii interzic a se primi m�rturia ereticilor �i a schismaticilor. Atata timp cat ei nu fac parte din Biseric�, nu se pot pronun�a asupra problemelor interne ale acesteia. Este �i o chestiune de bun sim�. Mai cu seam� in ceea ce prive�te credin�a, este absurd s� te a�tep�i ca p�rerile celor din afara Bisericii s� fie luate la socoteal�. �i apoi, este greu de crezut c� cei str�ini de credin�a Bisericii o pot sf�tui spre binele ei. De aceea canoanele �i interzic cu des�var�ire acest lucru.
Am auzit c� s-a recurs �i la amenin��ri, c� s-au f�cut peti�ii la Parlamentul European... Ne intreb�m: in ce m�sur� greco-catolicii �i catolicii sunt sinceri in dialogul pe care-l intre�in cu Bisericile Ortodoxe, dac� apeleaz� la astfel de mijloace pentru a-�i atinge scopurile? Vor oare s� ne r�peasc� credincio�ii sau s� ne bage cu for�a sub st�panirea papei? Ni se pare c� aceast� vehement� sus�inere a mitropolitului Corneanu este un amestec nepermis in via�a Bisericii Ortodoxe, ceea ce pune un mare semn de intrebare asupra viitorului dialogului dintre ortodoc�i �i catolici.
In incheiere, sunte�i optimist sau pesimist privind viitorul Bisericii Ortodoxe Romane?
Trebuie mult� rug�ciune: preo�ii, noi c�lug�rii, dar �i credincio�ii cred c� ar trebui s� posteasc� �i s� se roage cu umilin�� in zilele Sinodului din 8-9 iulie, pentru ca Domnul s� ne miluiasc�, s� lumineze min�ile ierarhilor no�tri pentru a g�si acea cale ortodox� de a indep�rta tulburarea �i confuzia din via�a Bisericii noastre. Trecem prin momente foarte grele. Numai Dumnezeu mai poate s� ajute!
Nu crede�i c� ar trebui intreprins ceva concret?
Rug�ciunea este foarte important�, cu n�dejdea la Dumnezeu c� nu las� Biserica Sa. S� ne rug�m mai mult pentru p�storii no�tri. Asta nu exclude m�rturisirea �i ap�rarea Adev�rului. Dimpotriv�. Noi facem ceea ce este omene�te posibil, pentru a nu avea apoi toat� via�a mustr�ri de con�tiin��. Dac� noi vom t�cea, vor prinde grai pietrele smerite ale treptelor din fa�a Catedralei timi�orene stropite cu sange de martir.
Pagina realizata de Victor RONCEA 
 Afisari: 3158  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 102 Afiseaza toate comentariile  
Apropos Frusino, cum se zice tovarase in suedeza ?    de ionion
Tovarashe si Tovarashi, acu a venit vremea impacarii- hai sa recitam Internationala impreuna si   de ionion
Felix, nimeni sa nu spun-acolo: "Sunt cu Pavel ! Sunt cu_Apolo! "   de alias
Ortodocsii impartasesc pe ceilalti din Stat din U.E. si N.A.T.O., insa ceilalti pe ortodocsi nu   de Hangan Ciprian
COMUNIUNEA CU UNIUNEA EUROPEANA EXISTA in mod legal ortodox IN CEL MAI MARE GRAD, LA LITURGHIE   de Hangan Ciprian
Consider ca informatiile lui alex dalaion ar trebuie luate mai in serios   de saccsiv
Alex dalaion, sef de secta, ca orice sef de secta nu are nici o pregatire   de DanBruma
Pt. ionion. Biserica din Uganda    de alex dalaion
Alta MARE realizare a Patriarhului Daniel   de HERUT
Romanii ortodocshi din SUA si cei din Romania s-au unit !   de HERUT
evreu mandru din israel   de saccsiv
marea diferenta dintre ortodoxism si toate celelalte biserici crestine   de silviana
pt dalaion   de ionion
UITE POPA NU E POPA!!! Icoana Sf. Florida facatoarea de presedinti, sefi si directori   de cercetas
UITE POPA, NU E POPA!!! Mucenicii Pauker, Moghioros si Draghici sunt ocrotitoarii feseneului   de cercetas
Comuniunea cu UE - Da ! Cu Roma Nu ?   de ug
UITE POPA NU-E POPA!!! M-am rugat la sfantul forumurilor sa dea dracii in moderatori dar minunea    de cercetas
UITE POPA NU-E POPA! Care e sfantul SW/calculatorului si care este sfanta blogurilor?   de cercetas
Mesaj pentru Garda Financiara a Romaniei : cand ati facut ultimul control la Biserici indiferent   de ionion
O NOUA STRUTOCAMILA ?   de ug
ELEMENTAR!!!   de alex dalaion
Pentru Internaut   de Christiaan
Maxim - infailibilitatea papala si alte chestiuni   de George-Felix
Dintr-un interviu cu Parintele Arsenie Papacioc ( text refacut )   de saccsiv
LUMEA PIERE SI BABA SE PIAPTANA ?   de ug
Catre administratori   de saccsiv
   de saccsiv
CUI PRODEST ? CUI BONO ?   de ug
Gura pacatosului adevar graieste:   de Csipike
Ce preoti sunteti voi ? Va alergati cu toporishca prin biserica - ati speriat o lume intreaga   de ionion
Cand MS Regele a revenit in tara VOI BISERICILE DIN ROMANIA ati racnit impreuna   de ionion
Dar sa ne rugam Domnului pentru iertarea pacatelor preotilor si Bisericilor !   de ionion
Inchizitia din partea Bisericii Catolice a fost un genocid pentru Europa , nemaivorbind de   de ionion
Vopi Bisericile din Romania rugati-l pe Basescu al vostru sa iefteneasca alcolul in Romania   de ionion
De ce Bisericile in Romania indiferent care ar fi NU ACCEPTA LEGEA LUSTRATIE ?   de ionion
Voi Bisericile indiferent care ati fi aveti pe constiinta noua forma de sclavagism asupra romanilor   de ionion
Cum este posibil voi ca Patriarhi sa acceptati sa va intalniti cu un asasin ca Iliescu, sau un nimic   de ionion
Bisericile ori care ar fi ele declara ca sunt alaturi de oameni ..si 12 milioane de imigranti romani   de ionion
vand emisiune TV de religie foarte banoasa   de cercetas
Egiptologi, mayasologi si arheologi de epoci apuse VAND DREPT DE PROFANAT PIRAMIDE   de cercetas
vand pana de inger   de cercetas
vand piron   de cercetas
infailibilitatea papala   de George-Felix
Maxime, ce te faci cu aia de nu-s "nici macar" catolici?   de DanBruma
Ortodocsi, de cate ori ati primit chitanta pentru banii dati popii (la inmormantare,nunta,    de Razvratitul
o observatie   de George-Felix
Despre durata ecumenismului si a alunecarii in pan-erezii care eludeaza legea cultelor si a statelor   de Hangan Ciprian
Adica pana si biseria ortodocsa ar patrona o intreaga industie religioasa? ANATEMA PE VOI HULITORI   de cercetas
Talibanul Roncea in persoana taie mesajele? Nu m-ar mira.   de DanBruma
Primatul Episcopului de Roma ...   de gili
Cuviosului Parinte Staret Stefan Nutescu   de Hangan Ciprian
Erezia Mitropolitului Corneanu <> Apostazia Reginei Maria a Romaniei   de ug
Domnule Roncea...   de Ion Caramache
Orthodox bishop shares Communion with Catholics   de ug
Vai, vai   de oppo
Ba Krakanatzilor, in timpenia voastra istorica atzi pierdut deja Middle East-ul care era creshtin   de Mos Grigore
APOSTAZIE IN ROMANIA   de ug
VA FI RAZBOI ?   de ug
Care va sa zica e legatura intre aceasta afacere si icoanele din scoli   de DanBruma
Sfintzii Epictet si Astion!!!   de alex dalaion
De pe blogul lui Victor Roncea   de HERUT
Pacuraras   de HERUT
Tocami ma gandeasca ce sa scriu ca sa sporeasca numarul de mesaje si hoops a aparut   de ionion
Pentru Christiaan, vanatorul de ortodocsi.   de internautul
Nu doar dihonie, ci Dihania in Biserica, Dihania Satana in Biserica!???   de Ho Ciu Tzi
Timisorenii nu sunt o haita securista,dar o populatie civilizata multireligioasa si multinationala a   de ionion
Hanganu are cred dreptate : atunci cand preotii au fost asasinati si au fost inlocuiti cu    de ionion
despre ecumenismul oficial care a inceput odata cu instalarea comunismului   de Hangan Ciprian
CRESTINI ? Crestini sunt cei care iau crucea si incep sa loveasca in stanga si-n dreapta ?   de ionion
Eram la o sezatoare acilea in Uganda si pamantenii autohtoni ma intrebau daca stiu ceva    de ionion
Detest mijloacele vulgare si primitive cu ajutorul carora Bisericile din Romania    de ionion
Oare Biserica sa fie in Romania ultimul acoperamant care adaposteste hienele securiste ?   de ionion
Cozma si minerii ! Nea Nelu cu Jungherul - iata personalitati romanesti care vor ajuta   de ionion
Bibliografie pentru elevi la ora de religie (recomandare).   de ug
Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat..   de Pacuraras
BISERICA sa se ocupe de CULT iar SCOALA de CULTURA !   de ug
BOR ... NOUA INCHIZITIE ?   de ug
Usurel   de oppo
Cat razboi aduce dorinta de pace !   de demetrius
Bisericile vor face apel la MINERI in rezolvarea unor probleme ? Vai ce bucurie ar fi pe Nea Nelu   de ionion
Pax vobiscum, capetenii ale bisericilor de orice neam !   de V.Maximus
Un sfat fratesc   de george nemteanu
Induhovnicit parinte ! ... de-ar fi asa si sinodalii nostri ...   de haiducu'
excelent cuvant   de fdromania
Sper sa vad vreo suta de mii de oameni in jurul Catedralei din TImisoara   de D. D.
Nu vrem ierarhi neortodocsi.   de Anca2008
Este bine sa ne impartasim cu greco-catolicii   de Anca2008
MEMORIU ... urmare si semnaturi   de Christiaan
MEMORIU ... urmare   de Christiaan
MEMORIU   de Christiaan
Catre - Patriarhia Romaniei Patriarh Daniel Ciobotea Patriarhul Romaniei si al tuturor ro   de Christiaan
politica....   de dorinteodor
Mesaj pentru Sfintia Sa Staretul Nutescu,   de ionion
BOR prin gradul deosebit de ridicat de conservatism distruge crestinismul in Romania   de ionion
Nu doar dihonie, ci Dihania in Biserica, a lui Satana im Biserica!!!   de Ho Ciu Tzi
Zona Timisoare e pierduta in mare parte pentru Ortodoxie   de internautul
Sper ca au inteles toti   de Anca2008
Miss Piggy..nu cred ca o sa MISS asta......................   de Mos Grigore
ERETICUL SA FIE EXORCIZAT !   de ug
lucifer invrabeste NUMAI pe cei ce nu AU Duhul Sfant , caci ei nu deosebesc raul...   de xViorel
AU REAPARUT VRAJITOARELE ? INCHIZITIA EVULUI MEDIU ?   de ug
Asadar raiul e rezervatpentru ortodoxi   de rosu.costel55
A r h i v a
  Ne moare Marea    58 comentarii
  Capitala galagiei    4 comentarii
  FARC a luat 20 de milioane pe Betancourt    13 comentarii
  Sharia in Marea Britanie    38 comentarii
 Top afisari / comentarii 
 Creveti cu ulei de masline, lamaie si usturoi (3998 afisari)
 Dihonie in Biserica (3158 afisari)
 Ne moare Marea (1984 afisari)
 Invrajbirea crestinilor din Romania (1524 afisari)
 Seful spionilor britanici otravit (1065 afisari)
 Rezultatele partiale la bacalaureat (AFLA NOTELE AICI!) (5171 afisari)
 Iubita lui Mini me dezvaluie secretele relatiei cu barbatul care-i ajunge pana la genunchi (3787 afisari)
 "Mamma Mia": ABBA din nou impreuna! (2998 afisari)
 Sexy Eva Longoria, in tandreturi cu mai tanarul sau sot (1905 afisari)
 Seful spionilor britanici, Alex Allan, a fost gasit zacand intr-o baie de sange (1852 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.03718 sec.